Om oss

Vårt formål

Vi lever i en tid preget av falske nyheter og alternative fakta, der stadig flere velger å sette ideologi eller egne agendaer foran det som lar seg understøtte av etterprøvbar forskning. Det er også mange aktører som promoterer tankegods eller viderefører tradisjoner som kan være direkte skadelige på både samfunns- og individnivå.

Dette kan være alt fra alternative behandlere og konspirasjonsteoretikere, til religiøse fundamentalister og politiske ekstremister. Det er liten tvil om at det alle disse gruppene har felles er potensialet til å utøve en negativ innflytelse på sine omgivelser. Samtidig ser vi økte spenninger og mer polarisering helt generelt, noe som over tid kan få selve samfunnslimet til å gå i oppløsning.

Vi tror at det beste botemiddelet for å motvirke denne utviklingen er å slå ring rundt sentrale verdier, de fleste av dem nedfelt i det man kan betrakte som et humanistisk livssyn. I det legger vi grunnleggende menneskerettigheter. Demokrati. Likestilling. Ytringsfrihet. Kritisk tenkning. Medmenneskelighet.

Det er ikke vår intensjon å være et livssynsamfunn eller medlemsorganisasjon. Vi oppfordrer alle som deler vår oppfatning til å heller søke medlemsskap i Human-Etisk Forbund, som nå har fjernet sin medlemskontingent.

Vår metode

Dømmekraft er tiltenkt å fungere som en tankesmie. Hvor vi tilrettelegger for at temaene som opptar oss får større plass i det offentlige rom, og påvirker samfunnsutviklingen.

Dette vil vi søke å oppnå gjennom å selv delta i ordskiftet, via kronikker, artikler, anmeldelser, og tilsvarende. Gjennom å arrangere debatter og foredrag, og delta i samarbeidsprosjekt med aktører det faller seg naturlig for oss å ha en relasjon til. Og gjennom å fasilitere produksjon av ulike typer informasjonsmateriell, fra bøker til videoklipp.

Vi vil knytte til oss en rådsforsamling bestående av personer vi mener besitter kunnskap og erfaring som vil være anvendelig i utøvelsen av vårt samfunnsoppdrag. Disse vil vi spørre til råds i saker som berører deres fagområder, og involvere ved behov på prosjektbasis.

Mest av alt vil vi etterstrebe å muliggjøre at det skal kunne føres saklige debatter med innestemme, selv om sensitive tema som er velegnet til å vekke sterke følelser. Dømmekraft er registrert som et AS med organisasjonsnummer 928 729 311, eid av Lovise Lindtner og Morten Guldberg, og drives på idealistisk basis.