Categories
Artikkel

Muslimhatets maske

Religionskritikk vil ikke være det primære vi i Dømmekraft engasjerer oss i. Men da mange av temaene vi vil være opptatt av, slik som kvinnefrigjøring, homofiles rettigheter og lignende, ofte står i opposisjon til religiøse tekster og tradisjoner, vil vi se oss nødt til å dedikere en del krefter til tematikken.

I den forbindelse er det helt avgjørende å komme med en tydeliggjøring, da det er mange som utgir seg for å utøve religionskritikk, mens de i realiteten er motivert av andre agendaer.

Trosfriheten står sentralt i den menneskelige opplevelse, og er en av våre mest vesentlige rettigheter. Mens det iblant er både viktig og nødvendig å kritisere religiøse praksiser, spesielt når mennesker blir skadelidende på grunn av dem, er det vel så viktig å skjerme helt vanlige troende mot hets og forfølgelse.

Skillelinjen må trekkes mellom at tro, tradisjon og kultur alltid må kunne være gjenstand for et kritisk blikk, og til og med også tåle satire som kan oppfattes som hånende. Mens mennesker og folkegrupper har et særskilt vern mot å demoniseres, eller kun vurderes som et produkt av sin tro.

Vi har alle et iboende ansvar for å prøve å forbedre våre omgivelser. Dermed bør moderate religiøse forsøke å utøve en dempende effekt på sterkt konservative og radikale troende. Da de har langt større sannsynlighet for å nå frem til dem det gjelder, enn en utenforstående som ikke er del av samme fellesskap ville hatt.

På samme vis spiller også vi som engasjerer oss i religionskritikk en viktig rolle i å forsøke å virke modererende på mer utagerende religionskritikere. Og må markere klar og tydelig avstand til dem som kontinuerlig krysser etiske grenser.

Her i Norge er organisasjonen SIAN blant som ikke bare overskrider disse grensene, men som gjør det med stor grad av aggressivitet og den klare intensjon om å fremprovosere konflikt. Det de ønsker seg mest av alt er oppmerksomhet, så kanskje det å skrive denne teksten i seg selv er en tabbe, da den gir dem akkurat det de vil ha.

Den mest alvorlige grensen SIAN tramper over er nettopp at de ikke begrenser seg til å dirigere hatet sitt mot Islam, men også retter det mot muslimer generelt. Og at de anvender virkemidler som utelukkende har til intensjon å øke polariseringen i samfunnet. Det er vanskelig å bli annet enn frastøtt over deres siste stunt, hvor de på nytt utviser stor vilje og iver etter å synliggjøre at de kan synke til stadig nye dybder.Som en totalvurdering må det nok altså konkluderes med å være viktigere å ta et oppgjør med det menneskefiendtlige tankegodset SIAN står for, enn å bekymre seg for at de skal få enda en overskrift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *